Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti,

 jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia

podľa vyhlášky 9/2006 za školský rok 2015/16

 

I.         Materská škola

II.        Ul. Janka Kráľa č.1615

III.      045/54 97 280

            msjanka.krala@ zoznam.sk, https://msjkrala.webnode.sk/

IV.      Zriaďovateľ: Mesto Hriňová

V.        Riaditeľka MŠ: Mária Uhrinová

VI.      Rada školy funkčná

 

b) Počet detí:  78

 

g) Počet zamestnancov: pedagogických: 8

                                     nepedagogických: 5

 

h) Vzdelávania:

 - CPPPaP Detva

- SČK Zvolen

- Obvodný úrad v Banskej Bystrici -odbor školstva

- Metodické združenie MŠ- plán v PPŠ

- Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica

- Občianske  združenie Šintava. Edu

- Softimex Education, s.r.o. Lubeník

Podľa plánu kontinuálneho vzdelávania materskej školy

 

Témy:

 • Školenie zdravotníkov
 • Environmentálna výchova ako prierezová téma v MŠ
 • Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní
 • Prípravné predatestačné vzdelávanie pre 1. atestáciu
 • Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese, edukačná aktivita „Zuzanka nám ochorela“
 • Tvorba IŠKVP – Digiškola

 

 

 

 

i) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti

- Web stránka materskej školy

- Programy podpory digitalizácie škôl ,,škôlka hrou"

- Ďalší ročník Nivea medvedík

- Celoškolské a triedne ZRŠ

- 1 krúžkok anglického jazyka

- Školenie zdravotníkov v SČK Zvolen

- Deň mlieka

- Logopedická depistáž

- Environmentálna výchova – 2 vzdelávacie programy – Správa CHKO – Poľana ZV:

 • Cesta do stredu Zeme
 • Spoznávame les

 

- Skríningové vyšetrenie zraku

- Knihy  IKAR

- Divadlo „ Ako sa Gašpar stal kráľom“

- Deň starých rodičov a bývalých zamestnancov

- Deň jablka s Ligou proti rakovine

- Zber papiera a plastov s Máriusom Pedersenom

- Filmové predstavenie ,,Mimoni"

- Divadlo Slniečko ,,Malí huncúti"

- Divadlo Pod balkónom ,, Zvonček - Konček" s odovzdávaním balíčkov

- Zdobenie mestského stromčeka - ozdoby zhotovovali deti

- Lucie v materskej škole

- Divadlo z Banskej Bystrice ,, O psíčkovi a mačičke“

- Výstava a film Vodná nádrž Hriňová 50 rokov prevádzky

- Projekt „ Zdravé dieťa“ od psoločnosti Axxon Pharma – Science, s.r.o.

- Stretnutie uč. 1.roč. ZŠ s rodičmi

- Fašiangový karneval

- Svetový deň zdravia

- Deň narcisov

- Sokoliari „ Falkonari“

- Fotografovanie detí mdesign – M. Ľuptáková

- Divadlo „Kamaráti“

- Deň matiek   1,2, 3 ,4 trieda besiedka

- Deň Zeme

- Hudobné divadlo „Čekovský“

- Otvorená hodina v ZUŠ

- Muzikál ZUŠ „ Nočnou krajinou“

- Výchovný koncert Jána Juhasza

- Výstava poľovníckych trofejí

- Svetový deň „ Pohybom k zdraviu“

- Návšteva v 1. roč. ZŠ

- Športovou cestičkou za zdravím 4. Ročník a divadlo „ Dlhý, široký, bystrozraký“, tvarovanie   

  balónov

- Účasť na vystúpení DFS ,,Deti pod poľanou"

- Rozlúčka predškolákov z MŠ – TABLÁ

- Výlet Piešťany – Výhra súťaže „Prečo?“, výlet loďou po Váhu a jazere Sĺňava, vojenské a historické  

   múzeum, edukačné aktivity:

 • Malý elektro – energetik
 • Záhrada 4 živlov

 

j) Údaje o projektoch do ktorých je škôlka zapojená

            - Program podpory digitalizácie škôl, Škola hrou

            - Nivea medvedík -pracovné zošity pre deti

            - Všetky výtvarné projekty v bode i

            - Nadácia Allianz projekt „ Dopraváčik Jarabáčik“

            - Nadácia Volkswagen Slovakia „ Bezpečne na cestách“

 

 

 

k) Inšpekčná činnosť

 

V školskom roku v dňoch od 27.10 2014 do 31.10 2014 bola vykonaná kompletná inšpekcia. PaedDr.  Soňa Hanesová, školská inšpekcia - ŠIC Banská Bystrica.

 

Predmet školskej inšpekcie

Stav a úroveň pedagogického riadenia ,procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v materskej škole

 

Výsledok: Úroveň veľmi dobrá- viď podrobná správa v MŠ.

 

Pracovať naďalej podľa odporúčaní ŠSI a v súlade príspevku z predškol. výchovy.............................................. správa o úrovni pedagogického riadenia procesov a podmienok výchovy a vzdelávania v materských školách str...................

 

e) Priestorové a materiálno technické podmienky MŠ

Klíma materskej školy

Škôlka poskytuje  deťom aj zamestnancom príjemné, motivujúce, esteticky upravené a čisté prostredie. Učiteľky dotvárajú interiér  výsledkami detskej tvorby ,aktivít školy, tablami. Rodičov aj verejnosť informujeme aj prostredníctvom vlastnej webovej stránky. Organizovali a zúčastňovali  sme sa aktivít spoločenského, kultúrneho a športového charakteru, prezentovali sme tradíciu mesta a regiónu.

Priestorové  podmienky

Veľkosťou, členením a usporiadaním zodpovedajú potrebám detí a zamestnancov, sú na dobrej úrovni. Umožňujú zmysluplný aktívny pobyt detí uskutočňovaním ŠKVP Jarabinka a rôznorodých činností(priestor na hry , pohybové aktivity, rozmiestnenie a nasledovné využitie detskej tvorby, hračiek, učebných pomôcok a digitálnych technológií).

Odporúčanie:

1) Vybaviť šatne detí novými  skrinkami súčasne sú poškodené a nestabilné.

2) Vytvoriť nové miesta na sedenie detí pri obliekaní a prezúvaní sa (stabilné plochy)

Materiálno-technické podmienky

Škola je dostatočne  vybavená odbornou a detskou literatúrou, hračkami, rôznorodými učebnými pomôckami a materiálmi didaktickou technikou, digitálnymi technológiami inšpirujúcimi k využívaniu inovačných metód a organizačných foriem, v prospech získavania skúseností prostredníctvom zážitkového a  sociálneho učenia. Boli dokúpené nové časti stavebnice polydrom a magnetické tvary, pre lepšiu variabilitu a rôzne druhy hračiek – námetové, konštruktívne .... Pravidelne  sme zabezpečovali výtvarný a pracovný materiál -farebný a xeroxový papier , pastelky, modelovaciu hmotu, omaľovánky, pexesá, sady razítiek s rôznou tematikou. Do všetkých detských WC boli zakúpené a namontované deliace panely. Triedy boli vybavené rôznymi nábytkovými zostavami podľa potrieb ( na odkladanie skladačiek a výtvarného materiálu, kuchynka, kadernícky kútik, sedačka pre deti). V priebehu školského roka sme materskú školu vybavili kopírkou a vysávačom. V čase letných prázdnin bola urobená rekonštrukcia školskej jedálne, dvoch výdajní stravy. Vymaľované a zrenovované boli aj ostatné priestory a sklad potravín, zeleniny, sklad na čistenie zeleniny, chodba, predsieň.

Rekonštrukcia bola rozsiahla, vymenili sa rozvody vody, elektrickej energie, kanalizácia, obklady, dlažba, doplnili sa nové drezy a umývadlá.

 

m) Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy

1.   Čerpanie z rozpočtu MŠ na prevádzku od 08/15 - 07/16

      čerpanie z dotácií  za predškolákov a HN                                                 34 317,61 €

 

2.   Dotácie za predškolákov 09/15 - 08/16                                                            5 629 €

 

3.   Príspevky od zákonných zástupcov 09/15 - 08/16                                            3 661 €

  

4.   Zákonní zástupcovia  - príspevok ZRŠ

                                         - 2 % dane

                                         - hygienické potreby 2 x ročne

                                         - pranie bielizne (uteráky, posteľná bielizeň)

                                         - občerstvenie ku podujatiam

                                         - výtvarný a pracovný materiál

                                         - kopírovanie pracovných listov

                                         - zber plastov a papiera

 

5.   Sponzori                   - servis didaktickej techniky

                                      - kalendáre, materiál na kreslenie a výzdobu p. Melichová

                                      - knihy IKAR

                                      - Foto  mdesign M. Ľuptáková

          

Hodnotenie  výchovno-vzdelávacej  činnosti  v  školskom  roku 2015/2016

I.Trieda

Triedna učiteľka: Renáta Uhrinová

                  Učiteľ: Mgr. Pavel Malček

V školskom roku 2015/2016 sme pracovali v najmladšej vekovej skupine 2-3 ročných detí. Do triedy bolo zaradených 19 detí z toho 5 detí ešte nedovŕšilo 3 roky. Pracovali sme s programom ISCED 0 so školským vzdelávacím programom ,,JARABINKA,,. Všetky deti boli adaptované v priebehu školského roka postupne so zreteľom prihliadajúcim na ich potrebu psychické a fyzické schopnosti a ich vyspelosť. Citlivým individuálnym prístupom sme s počiatku uľahčovali vstup do kolektívu  a podarilo sa nám zadaptovať všetky deti bez väčších problémov.

 

Kognitívna oblasť

Dominantnou činnosťou našej práce pri sprostredkovaní poznatkov bola hra. Za našej pomoci prostredníctvom nielen hier ale i rôznych jednoduchších edukačných činností sme u detí rozšírili obzor poznatkov. Najskôr poznávali MŠ jej prostredie a okolie prostredníctvom krátkych vychádzok. V jednotlivých ročných obdobiach sme pozorovali prírodu, premeny stromov a typických znakov počasia. Upevňovali si poznatky o rastlinách, živočíchoch v súvislosti s premenami a zmenami v jednotlivých fázach ročného obdobia. Každodennými pohybovými aktivitami deti nielen spoznávali svoje telo ale aj význam starostlivosti o svoje zdravie. Bezpečnosť na ceste, správanie sa na chodníku, upevňovanie poznatkov o dopravných prostriedkov sme si overili nielen pri pobyte vonku ale aj v hudobnom divadle pána Čekovského.  Veľa poznatkov o živote zvierat a rastlín získali autentickým zážitkovým pozorovaním v blízkosti  rodinných domov okolia „Jarabovej“. Aktívnu komunikáciu sme rozvíjali v artikulačných hrách prostredníctvom riekaniek, básničiek, hádaniek s témou jednotlivých ročných období. Deti sa naučili orientovať v priestore vzhľadom na svoju osobu, predmety a hračky v triede, pomenúvali základné farby a tvary a vyhľadávali ich v priestoroch.

 

Odporučenie: Vzhľadom na vekovú skupinu u niektorých mladších detí nie je dostatočne vyvinutá reč- zamerať sa na aktívnu zrozumiteľnú komunikáciu.

 

Sociálno-emocionálna oblasť

Nástup detí do MŠ prebiehal bez výraznejších problémov, deti nadväzovali kontakty s dospelými, deťmi.  Kládli sme dôraz na vytváranie pozitívneho prostredia, bezpečia pre vhodnú adaptáciu. Vytvárali sme dôveru a posilňovali vzťahy medzi učiteľmi a deťmi. Pri každodennej činnosti sme využívali motiváciu a kladné hodnotenie ich činností. Deti si postupne zvykali na kolektív, spoločné nažívanie v triede a rešpektovanie autority a pravidiel triedy. Deti sa pri príchode a odchode vedia vhodným spôsobom pozdraviť. Pri svojich požiadavkách postupne dokázali požiadať a poprosiť o pomoc a vhodným spôsobom prejaviť vďačnosť. Hudobné a bábkové divadlá prispeli k emocionálnym zážitkom z predstavení a rozvoju fantázie a predstavivosti detí. Deti boli  od začiatku školského roka vedené k ohľaduplnosti, spoločnému nažívaniu, osvojovaniu si primeraných spôsobov správania a postupnému začleňovaniu sa do kolektívu detí a podriaďovaniu sa jeho pravidlám.

 

Odporučenie: Využívať prosociálne aktivity na odstránenie konfliktných situácii, časté opakovanie dodržiavania zvolených pravidiel v triede.

 

Perceptuálno-motorická oblasť

Sústredili sme sa hlavne na hygienické návyky a zvládať vlastné sebaobslužné činnosti. U mladších detí je nutná pomoc dospelej osoby pri sebaobslužných činnostiach. Pri stolovaní  sme sa zamerali na správne sedenie, udržiavanie čistoty a správne používanie lyžice a hrnčeka. Deti dokázali vydržať počas spánku a dňa suché, sami sa dokážu umyť a utrieť ruky. Hrubú motoriku sme rozvíjali pri zdravotných a pohybových hrách, cvičeniach a edukačných aktivitách. Tanečné prvky podľa hudby, rytmu  a tanca si deti zdokonalili aj pri nácvikoch tancu ku dňu Matiek. Využívali sme školský dvor (prvky na školskom dvore na zdokonalenie pohybových schopností). Každodenné vychádzky prispeli k zdokonaleniu koordinácie pohybov aj v náročnejších členitých terénoch. Jemnú motoriku sme každodenne rozvíjali v hrách a v aktivitách (navliekanie korálok, vkladanie farebných tvarov a kolíkov do podložiek). Tvorili sme produkty lepením, kreslením, maľovaním, kde sa učili správne držať grafický materiál a používať ho.

 

Odporučenie: U mladších detí zdokonaľovať sebaobslužné činnosti (obúvanie, obliekanie, vyzliekanie odevu). Samostatnosť pri stolovaní, správne používanie lyžice. Zdokonaľovať správny úchop grafického materiálu a vhodným spôsobom ich motivovať.

 

 

II.TRIEDA

Triedna učiteľka: Aneta Gibalová

                  Učiteľ: Mária Uhrinová

V školskom roku 2015/2016 sme pracovali so skupinou 3-4 ročných detí podľa školského vzdelávacieho programu „Jarabinka“, z ktorého sme prostredníctvom výkonových štandardov v jednotlivých obsahových celkoch rozvíjali sociálno-emocionálnu, kognitívnu a perceptuálno-motorickú oblasť výchovy a vzdelávania detí predškolského veku. Do triedy bolo zapísaných 19 detí, z toho jedno dieťa nám nastúpilo až v druhom polroku 2016. Deti postupne prešli plynulou adaptáciou. Staršie deti, ktoré už materskú školu navštevovali, mali už adaptačný pobyt za sebou, preto zvládli celodenný pobyt v materskej škole. Nové deti, ktoré k nám nastúpili, a boli staršie ako 3 roky, boli prijaté na celodenný pobyt s tým, že prvý týždeň navštívili materskú školu na 2 hodiny, druhý týždeň na 3 hodiny, tretí týždeň na 4 hodiny a ak nebol s adaptáciou dieťaťa žiadny problém, dieťa zostalo v materskej škole na celodenný pobyt. Mali sme dieťa, ktoré nám vzdorovalo, malo adaptačné problémy až pol roka, nakoniec pomocou trpezlivého prístupu pedagogického personálu, dôslednosti ale aj láskavosti sa dieťa naučilo spolupracovať a dodržiavať pravidlá a denný režim v materskej škole.

Pri všetkých činnostiach v MŠ sme využívali zážitkové učenie prostredníctvom rôznych hier, činností nielen v priestoroch MŠ, ale i mimo nej, pestré edukačné činnosti a z nich vyplývajúce situácie. Veľakrát bola potrebná aj improvizácia a zmena v súlade s individuálnymi potrebami detí. Nespočetné množstvo hier zámerne vybraných učiteľkou i vybraných podľa voľby detí poskytovali deťom dostatok podnetov na sebarealizáciu sa  a získavanie potrebných poznatkov a zručností.

 

Kognitívna oblasť

Jazykové zručnosti sme upevňovali prostredníctvom jazykových hier a riekaniek, ktoré boli v súlade s ISCED-0. Deti komunikovali osvojené poznatky, skúsenosti aj pri hrách, zámerne riadených činnostiach.

V spolupráci s logopedickou poradňou CŠPaP sme aktivizovali komunikačnú schopnosť u detí hlavne prostredníctvom básničiek, riekaniek a piesní či dramatizovaní rozprávok.

Poznatky v oblasti prírody a ochrane zvierat získali deti na „Výstave poľovníckych trofejí“. Deti zaujala  lesná pedagogika, kde poznávali lesné zvieratá prostredníctvom skladania puzzlí a zábavných hier. V MsKS Hriňová si deti mohli pozrieť premiéru  dokumentárneho  filmu „Poľana“ , ktorý nám poskytol informácie o chránenom území CHKO Poľana a biosférickej oblasti Poľana. Spolu s deťmi sme počas vychádzok, výletov objavovali krásy prírody, stromov, liečivé rastliny, potoky a studničky v okolí našej škôlky.

Svetový deň vody sme si pripomenuli aktivitami o kolobehu vody v prírode, priblížili sme si čistiarne odpadových vôd i úpravu pitnej vody. Deti sme viedli k pitiu čistej nesladenej vody, ochutnávali sme rôzne druhy minerálok. Naučili sme sa chrániť vodné zdroje, pozorovali sme život pri vode i vo vode, čistili sme lesnú studničku. Pri tejto príležitosti sme navštívili aj výstavu „Vodná nádrž Hriňová“.

 

O ochrane, bezpečnosti zdravia, negatívnych vplyvov spoločnosti deti nadobudli poznatky a potrebné zručnosti pri sledovaní náučného DVD „Emka to vie“. S prácou lekára sa deti mohli oboznámiť pri návšteve očnej lekárky v rámci screeningového vyšetrenia zraku detí.

Postupne sa oboznamovali aj s edukačnom hračkou včielkou Bee-bot, programovali v štvorcovej sieti. Pohybovali sa po štvorcovej sieti vpred a vzad, zdokonaľovali si pamäťové schopnosti, logické myslenie a jemnú motoriku.

 

Mnoho poznatkov si deti odniesli z návštevy knižnice pri príležitosti „Marca, mesiaca knihy“, ale knižnicu sme navštevovali aj pre možnosti vyhľadávania informácií pomocou encyklopédií, ako to bolo aj pri téme „Vesmír okolo nás“. Sokoliarska skupina „Falkonarii“ nám predstavila dravé vtáky, žijúce v našej voľnej prírode. Deti si mohli zblízka pozrieť, ako dravce lovia, ako rýchlo dokážu letieť a čím sa živia.

 

Sociálno-emocionálna oblasť

Deti sa postupne adaptovali na nové prostredie materskej školy. Pomocou pestrých aktivít sme deti zaujali a odbúral sa tak postupne ranný plač a smútok za matkou. Počas rôznych aktivít sme sa navzájom zoznamovali, učili sa vzájomnej úcte a ochote pomôcť svojim kamarátom, stanovili sme si pravidlá triedy, ktoré sme počas celého školského roka dodržiavali. Vyskytlo sa aj nevhodné správanie, ako aj ubližovanie kamarátom, preto sme kládli dôraz na prosociálne aktivity na odbúranie týchto nežiaducich prejavov. Začiatkom školského roka nás navštívili naši bývalý pracovníci materskej školy, pri tejto príležitosti „Dňa úcty k starším“ si ich deti uctili peknou básničkou a tančekom. Prostredníctvom rôznych príbehov z kníh, ktoré sme si čítali na pokračovanie pred spaním, sme u detí prebúdzali kladné vlastnosti, odsudzovali sme zlé skutky záporných hrdinov. Deti sa učili rozlišovať dobro a zlo, nachádzali ponaučenia z príbehov. Ponaučenia z rozprávok sme našli aj v divadelných predstaveniach „Malí huncúti“, „Ako sa šašo takmer kráľom stal“ a o „Psíčkovi a mačičke“. Divadlo „Fantastika“ sa nám predstavilo príbehom „Kamaráti“.   Navštívili sme ZUŠ Hriňová, kde sa nám deti prestavili s muzikálom „Nočná krajina“.

Pripravovali sme ozdoby na mestský vianočný stromček, ktorými sme ozdobili stromček pred MsKS.  Zapojili sme sa aktívne pri oslave sviatkov Vianoc aj vyzdobením priestorov triedy a materskej školy, pripravili sme si slávnostné posedenie pri vianočnom stole.

Oboznámili sme sa s vianočnými zvykmi a tradíciami. Prekvapenie nám priniesol „Zvonček Konček“ , s ktorým prišiel i Mikuláš. Deti ho privítali piesňami a básňami.  Kino Hriňová nás prekvapilo pozvaním na rozprávku „Mimoni“. Postarali sme sa o vtáčiky v zime, pravidelne sme plnili kŕmitka zrnom.  Privítali sme blížiacu sa jar oslavou a karnevalom, kde sa deti prevtelili do rôznych rozprávkových postáv.  Navštívil nás aj pán Juhás, ktorý si pre deti pripravil výchovný koncert. Pre mamičky ku „Dňu Matiek“ sme si pripravili pásmo básní, piesní, zahrali divadelné predstavenie, predstavili sa pekným tančekom.  Čistením okolia materskej školy, hrabaním lístia, zbieraním papiera a plastov sme u detí rozvíjali environmentálne cítenie už od útleho veku.

 

Perceptuálno-motorická oblasť

Hrami v prírode ( púšťanie šarkana, klzákovanie na kopci, stavanie snehuliaka) sa u detí rozvíjala hrubá motorika, prekonávanie prírodných prekážok a rôzneho terénu. Pobytom v prírode sa deti otužovali prostredníctvom slnka, vetra, snehu a chladu. Svoje zručnosti si deti mohli denne vyskúšať pri prekonávaní lezeckej steny a pohyblivej kladiny, ktorá sa nachádza na našom školskom dvore. Denne sme zaraďovali zdravotné cvičenia, ktorými si deti precvičovali celé telo. Cvičením na hudbu sme u detí upevňovali zmysel pre rytmus a koordináciu pohybov podľa hudby.

Pomocou edukačnej omaľovánky sa deti naučili manipulovať s myšou, precvičovali si koordináciu zraku a ruky, ročné obdobia a farby. Pomocou hier s gaštanmi si deti precvičili jemnú motoriku . Grafomotorika – pomocou pracovných listov si deti precvičovali kruhové línie, vlnovky, šikmé a rovné línie. Svoje získané schopnosti a zručnosti deti počas celého roka predviedli počas športového dňa „Športovou cestičkou  ku zdraviu 4“, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti MDD. Deti si spolu zasúťažili, prekonávali rôzne disciplíny v skoku, behu, lezení cez prekážky, v hode šiškou na cieľ.  Na záver boli odmenené balíčkami od Prvej stavebnej sporiteľni a rozprávkovými postavičkami vytvorenými z balónov, ktoré rozžiarili detské očká.

Deti sa oboznamovali s výtvarným materiálom, denne mohli využívať pastelky, ceruzky, dbali sme na správne držanie grafického materiálu. Hrali sa s farbami, odtláčali ruku, maľovali prstami aj pomocou štetca, využívali temperové aj vodové farby, tuše. Naučili sa pracovať s nožnicami, skúšali vystrihovať jednoduché obrázky, tvorili koláže. Pri práci s lepidlom a farbami sme dbali na čistotu pri práci. Naučili sa upratať si po sebe, udržiavať svoj odev čistý.

Ku koncu roku 2015/2016 sme sa zapojili aj do výtvarnej súťaže Dúhový kolotoč 2016 na tému „My sme malí výtvarníci“. Deti maľovali svoje diela temperovými farbami s využitím svojej fantázie a tvorivosti.

Na konci roka všetky deti dokázali samostatne používať wc, umyť sa, utrieť sa, vyzliecť, obliecť si svoje veci. Pri stolovaní používali samostatne lyžicu aj vidličku. Dokázali si po sebe upratať, odniesť tanier i pohár.

 

Príloha

Účasť detí 2. triedy na výtvarných a iných súťažiach a projektoch v šk. roku 2015/2016

2. trieda : Zúčastnili sme sa týchto projektov a súťaží  a získali sme tieto ocenenia:

        P.č.:

       Organizátor:

    Názov témy:

       Ocenenie:

          Zapojení:

 

1.

Prvá stavebná sporiteľňa

 

 

Balík písacích, výtvarných potrieb pre deti, omaľovánky

 

Všetky deti

2.

Lekar.sk

Za zdravé deti v materských školách

Infračervený teplomer Duo scan pre našu triedu

Všetky deti

3.

Pro solution

Súťaž o najkrajšiu výzdobu škôlky

 

 

Aneta Gibalová

 

4.

Slovenská pošta

„List Ježiškovi“

 

 

Vianočné CD s pesničkami

Všetky deti

5.

Axxon Pharma Science s.r.o

Kampaň „Zdravé dieťa“

Zľava na vitamínové preparáty pre deti

Všetky deti

6.

Mariu Pedersen

Zber papiera a plastov

 

3. miesto –

30 eur

Všetky deti

7.

Nadácia Volkswagen

„Dopraváčik Jarabáčik“

 

 

Aneta Gibalová

projekt

8.

Nadácia Alianz

Projekt na podporu dopravnej výchovy

Bezpečnostné vesty pre dopravnú výchovu

Aneta Gibalová

projekt

9.

Dúhový kolotoč 2016

„My sme malí výtvarníci“

 

 

4 deti

10.

Šedý medveď

 

Súťaž „Prečo“

Výhra - edukačné aktivity v Elektrárni Piešťany „Mladý elektro-energetik, Záhrada 4 živlov

Aneta Gibalová a

deti, ktoré sa zúčastnili výletu do Piešťan

 

 

 

 

III. TRIEDA

 

Triedna učiteľka: Anna Agóčová

                  Učiteľ: Martina Csanková Dis

V školskom roku 2015/16 sme vo VVČ pracovali podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 a Školského vzdelávacieho programu Jarabinka. Vychádzali sme zo Zákona               č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní so zreteľom na rozvoj intelektuálnej, emocionálno- sociálnej, estetickej, morálnej, telesnej oblasti, rozvoja schopností a zručností.

 

Pracovali sme v heterogénnej triede detí od 3-7 rokov.

Zapísaných bolo 21 detí, z toho 10 detí predškolského veku, z toho 1 dieťa s OŠD a 1 dieťa s OŠD a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 8 detí bolo 4-5 ročných a 3 deti vo veku 3-4 roky. Tomuto zloženiu bolo prispôsobené aj plánovanie výchovno-vzdelávacích činností i aktivít. Pre dieťa so špeciálnymi VV potrebami sme v spolupráci so školskou inšpektorkou vypracovali Individuálny výchovno-vzdelávací plán na rozvoj komunikačných schopností, podľa ktorého sme počas roka pracovali.

 

Pri usporiadaní denných činností sme sa snažili o vyvážené striedanie činností a tým zabezpečenie optimálneho biorytmu dieťaťa. Vytvárali sme deťom priestor na hru a učenie a zároveň sme sa snažili dodržiavať zásady zdravej životosprávy. V dennom poriadku sa striedali hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia a edukačné aktivity. Výchovu a vzdelávanie sme uskutočňovali počas celého dňa prostredníctvom edukačných aktivít. Tie sme realizovali ako samostatnú organizačnú formu počas dňa, najčastejšie však počas hier a hrových aktivít detí. Edukačné aktivity sme realizovali striedavo skupinovými, individuálnymi i frontálnymi formami práce s deťmi.

 

Perceptuálno-motorická oblasť

Podporovaním záujmu o pohybové činnosti sme u detí zlepšovali koordináciu pohybov, celkovú telesnú zdatnosť, obratnosť a zároveň zvyšovali úroveň hrubej motoriky.

Hrubá motorika- deti ovládajú základné lokomočné pohyby, orientáciu v priestore;  vedia manipulovať s náčiním a náradím, poznajú základné postoje a polohy, spolupracujú v pohybových hrách. Tieto kompetencie sme rozvíjali v rôznych telovýchovných činnostiach v triede, pri pobyte vonku za pomoci prírodných i umelých prekážok, v rôznych podmienkach i problémových situáciách.

Jemná motorika- pracovali sme s hračkami na rozvoj jemnej motoriky, často sme zaraďovali grafomotorické cvičenia, precvičovali správny úchop a prítlak ceruzky. Spájali činnosť zraku s jemnými pohybmi prstov a zápästia (vizuomotorika). Jemnú motoriku si každodenne rozvíjali pri práci s mozaikovou hrou, grafomotorickými tabuľkami, navliekaním korálok a pod. Deti predškolského veku sa učili zásadám kultúrneho stolovania, jedli s lyžičou a vidličkou. Od polroka obedovali s celým príborom. Naučili sa sebaobsluhe pri stolovaní, vedeli odniesť použitý riad, vyzdvihnúť druhý chod. V rámci sebaobslužných činností sa dokázali vyzliecť, obliecť, obuť, vyzuť, od polroka sme nacvičovali zaväzovanie šnúrok.

Počas celého šk. roka si deti osvojovali a zdokonaľovali chôdzu, beh, skoky, lezenie, hádzanie, chytanie. Rozvíjali sme obratnosť a koordináciu pohybov u detí. Dôležitú súčasť tvorili aj zdravotné cviky, cvičenie na Fit lopte a relaxačné cvičenia. Deti sa oboznamovali a zároveň si osvojovali odbornú terminológiu. Venovali sme sa aj sezónnym činnostiam (napr. šmýkanie na snehu, hry so snehom, hry s vodou) kde sme deti viedli k otužovaniu. V rámci tejto oblasti keďže je spojená so športom sme deti viedli aj k osvojovaniu si prvej pomoci napr. ako podať prvú pomoc pri podvrtnutí členka, zlomenine, oboznámenie s tel. číslom 112.

 

Kognitívna oblasť

V tejto oblasti deti získavali poznatky z oblasti rodiny, domova, poznávania ľudského tela, zdravia, bezpečnosti na ceste, dopravných prostriedkov, ročných období, zvieracej a rastlinnej ríše, časových vzťahov a pod. Pracovali sme s interaktívnou hračkou BEE- BOT, programami na PC pre predškolský vek .

Deti s pomocou učiteliek riešili jednoduché problémové úlohy, hľadali súvislosti medzi jednotlivými informáciami, porovnávali rozdiely predmetov a javov. Hravou formou si deti rozvíjali matematické myslenie - pracovné listy, zošity, reálie, hlavolamy. Elementárne základy kritického myslenia si deti rozvíjali v rôznych edukačných aktivitách zameraných na hľadanie podobnosti a rozdielov v predmetoch, javoch a osobách. Deti sa učili odôvodniť svoje názory k danej téme, vedeli ohodnotiť čo je správne a čo nie.  Základy tvorivého myslenia si deti rozvíjali v rôznych edukačných aktivitách na podporovanie uplatňovania vlastných predstáv pri riešení problémových úloh – podľa zadávaných inštrukcií, alebo pokusom, omylom.

Deťom sme umožňovali kreatívny prístup k riešeniu problémov a aktívnemu poznávaniu. S uvedeným súvisel aj rozvoj komunikačných schopností, ktoré sme rozvíjali v rôznych didaktických hrách a aktivitách napr.(Hádaj čo si?, Poznávaj slová....) a zároveň si rozširovali slovnú zásobu. Využívali sme stimulujúce metódy s dôrazom na rozvoj logického myslenia prostredníctvom rôznych edukačných aktivít a činností, pracovných zošitov-                      „Medvedík Nivea I.,II., ktoré sme využívali na spätnú reflexiu, čím boli deti aktivizované k samostatnosti pri zadaní určitej úlohy a správneho rozhodovania sa pri jej riešení. Najčastejšie sme využívali metódy praktických činností, experimentovania, pozorovania. Deti boli spôsobilé prijímať nové poznatky, ktoré kombinovali už so získanými. Manipuláciou s knihami, encyklopédiami so školskej knižnice alebo vypožičanými pri návšteve mestskej knižnice si rozširovali obzor svojich poznatkov, navodzovali sme ich na prácu s písaným slovom, čo malo pozitívny vplyv na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti. Našou snahou bolo viesť deti k tomu, aby boli schopné aplikovať získané poznatky v praktických činnostiach a následne ich využiť aj v ďalšom živote. V tomto školskom roku deti absolvovali krúžok anglického jazyka, kde získali základy komunikácie v angličtine. Vychádzky do blízkeho okolia MŠ do lokality Jarabová sprostredkúvali deťom postoje a poznatky z prírody, jej ochrany a kolobehu v nej k čomu prispel aj Deň Zeme. Kolobeh vody a jej činnosť sme si pripomenuli Svetovým Dňom vody. Správny životný štýl a predchádzanie civilizačným chorobám nám pripomenul Svetový deň mlieka. Poznatky o živote v lese, deťom priblížil dokumentárny film premietaný na výstave trofeji na MsKS. Návšteva ZŠ a ukážkovej hodiny v 1. ročníku deťom rozšírila obzor poznatkov o číslach, operáciách s číslami, poznatky o písmenách, prírode a základy anglického jazyka. Návšteva ZUŠ deťom rozšírila obzor o nové poznatky o hudobných nástrojoch a hre na nich, priblížila im hru hercov v divadle, výtvarný krúžok poznávanie nových materiálov a práca s nimi a tanečný krúžok dôležitosť pohybu spojený s hudbou.

 

Sociálno-emocionálna oblasť

V našej práci je potrebné získať si dôveru dieťaťa a posilniť vzťah učiteľ- dieťa, preto sme sa sústredili splniť to pri našej každodennej práci. Výkonové štandardy viedli k formovaniu a rozvíjaniu prosociálneho správania, cítenia, k rozvíjaniu literárnych, hudobných , hudobno-dramatických a literárno-dramatických spôsobilostí. Okrem toho ,že sme plnili tieto štandardy počas dňa formou EA sa plnili aj v rôznych besiedkach, akciách a súťažiach, ktorých sme sa počas šk. roka zúčastnili napr. ( Environmentálna výchova- Planéta Zem, koncerty, divadlá, výstava trofejí, návšteva mestskej knižnice, muzikály, výchovný koncert, akcia Svetový deň zdravia, Deň otvorených dverí 1.ZŠ,film CHKO Poľana, sokoliari, Deň matiek, Deň s mojou hračkou, Deň otvorených dverí ZUŠ, MDD- divadlo - balóniková show- športovou cestičkou ku zdraviu, rozlúčka z MŠ, hľadanie pokladu). V rámci aktivít, súťaží, akcií a dennodennej činnosti sme deti viedli ku osvojovaniu si pravidiel slušného správania v triede a spoločnosti, k empatii, vedieť vyjadriť svoje pocity, k utužovaniu kolektívu a tímovej práci.

 

Kládli sme dôraz na vytvorenie radostnej atmosféry v triede. Zároveň však boli deti vedené k dodržiavaniu pravidiel a zásad v správaní. Snažili sme sa o zvyšovanie osobnostných a sociálnych kompetencií. Viedli sme deti k adekvátnej emocionalite pri vystupovaní v rôznych prejavoch (rečový, hudobný...).

Deti prijateľným spôsobom vyjadrovali svoje emócie a pocity. Snažili sa uplatňovať a rešpektovať návyky kultúrneho správania. Vedeli sa rozhodnúť pre určitú činnosť a zotrvať v nej primerane dlho, dokončiť ju. Pre deti s nesprávnou výslovnosťou sme  zabezpečili logopedickú starostlivosť.

U detí predškolského veku u ktorých sme zaznamenali citovú nezrelosť sme doporučili odklad školskej dochádzky.

Pravidelne sme čítali pred odpočinkom, väčšinou na pokračovanie...( Danka a Janka, Dokonalá Klára, Pipi Dlhá Pančucha).

 

Počas školského roka sme pre deti pripravili množstvo aktivít, predstavení...

 

Účasť na projektoch a súťažiach:     

 • Projekt Medvedík Nivea
 • Účasť v kampani „ Za zdravé deti“
 • PSS- balík so školskými potrebami
 • Koliba a.s.- súťaž detských prác
 • Enviromentálny projekt „ Život v prírode v jeseni“, „ Planéta Zem“
 • Elektráreň Piešťany- výlet

 

Sezónne aktivity:

 • Deň jablka
 • Púšťanie šarkana
 • List Ježiškovi
 • Posedenie pri vianočnom punči
 • Hľadanie pokladu
 • Rozlúčka s MŠ, tablo
 • Čítanie pred spaním
 • Deň s mojou hračkou

 

Deťom sme umožňovali čo najviac slobodného prejavu - rečového, pohybového, výtvarného, dramatického, hudobno-pohybového. Pri edukačných aktivitách sme uprednostňovali zážitkové učenie, spontánne hrové činnosti, priamo i nepriamo riadené aktivity. Utváraním priaznivej sociálno-emocionálnej atmosféry boli deti citovo uspokojené, dostatočne obohatené o nové poznatky a skúsenosti.

 

IV. TRIEDA

 

Triedna učiteľka: Verona Melichová

                  Učiteľ: Mgr. Monika Kretová

Zloženie IV. triedy:    5 detí s OŠD vo veku 6-7 rokov

                                    7 detí staršieho predškolského veku 5-6 rokov

                                    9 detí mladšieho predškolského veku 4-5 rokov

 

Sociálno-emocionálna oblasť

Už samotné vekové zloženie detí v triede, rozdielny stupeň citovej zrelosti si najmä v začiatkoch školského roka vyžadoval vytvoriť prostredie vyhovujúce a uspokojivé pre všetky deti zároveň. Bolo nevyhnutné individuálne sa venovať deťom emocionálne zraniteľným, sociálne málo aktívnymi plačlivým a pod. Postupne sme do triedy prinášali pravidlá založené na etike, prosociálnosti a spoločne objavovali hodnoty, ktoré pomohli deťom z triedy vytvoriť harmonický kolektív, v ktorom je učiteľka priateľom, spoluhráčom a často mamou, kde sa deti vzájomne rešpektujú, pomáhajú a dopĺňajú sa. Vyberali sme vlastnosti, ktoré deti motivovali, nabádali a boli vzorom, odstraňovali a eliminovali sme najmä nežiaduce prejavy správania (konflikty a spory, ubližovanie, klamstvo, výsmech, neslušné slová, nekontrolovateľné správanie) Budovať vzťahy formou porozumenia a lásky sa nám darilo prostredníctvom poučných príbehov z knihy: „Detským srdiečkam“ a cielených denných prosociálnych aktivít zameraných na utváranie a osvojovanie vzorov správania  a základov hodnotového systému človeka – otvorenosť, srdečnosť, pohoda, pocit bezpečia, dobrá komunikačná klíma. Aktivity boli zamerané na utváranie pozitívneho vzťahu k sebe, osvojovanie zručnosti sociálnej komunikácie a utváranie pozitívnych medziľudských vzťahov, pozitívne hodnotenie druhých a úcta k druhým, nenásilné alebo asertívne správanie, kooperatívne správanie – ochota pomáhať, obdarovať a rozdeliť sa. Neustále motivovanie, posmeľovanie a nabádanie ako aj zapojenie rodičov do výchovného procesu si vyžadovali deti utiahnuté, neúspešné, deti so zníženou stránkou sebavedomia, deti s nežiaducimi prejavmi správania (zlosť, vzdor). Deti a ich vzájomné vzťahy ovplyvňovali každodenný výchovno-vzdelávací proces. Postupne sa učili spolupracovať   rôznych činnostiach – v hre, navodených aktivitách, pri riešení intelektových úloh, v pracovných činnostiach. Pedagogicky sme využívali autoritu starších detí pre mladšie, posilňovali zodpovednosť za splnenie úlohy, nadobúdať vyššiu sebaúctu a pocit úspešnosti. Zapájali sme deti a skupiny do spoločného riešenia úloh pri kooperatívnom učení, rozvíjali sme partnerskú komunikáciu, v ktorej sa s deťmi hovorí ako so seberovnými – otvorene voči problémom, názorom a návrhom detí. Napomáhali sme rozvíjať zdravé sebavedomie, viedli k samostatnosti v rozhodovaní, poukazovali na jasnosť a priamosť v medziľudských vzťahoch.

 

Perceptuálno-motorická oblasť

V oblasti jemnej motoriky sme u väčšiny detí zaznamenali nesprávny úchop, nevynímajúc     5 detí s OŠD, ktorým boli pre grafomotorickú oblasť vypracované individuálne výchovno-vzdelávacie programy. Pri osvojovaní správneho úchopu niekoľko detí písalo pomocou násadky, neskôr s trojhranými farbičkami a ceruzkami. Svalstvo ruky si denne precvičovali manipulačnými činnosťami spojenými s obliekaním a vyzliekaním, zapínaním či šnurovaním. Deťom boli ponúkané hry na vkladanie predmetov do otvorov, zostavovanie obrázkov, tvarov, symbolov podľa predlohy a predstavy, vyšívanie farebnými šnúrkami na dierkované podložky, šnurovanie a nácvik viazania mašličiek na maketách, skladanie písmen a číslic podľa predlohy, hry so štipcami a pod. Hry založené na manipulácii s predmetmi v spojení so zrakovou, sluchovou a hmatovou kontrolou (rôznorodý materiál, semená, plody, prvky živej a neživej prírody, tvary) posilňovali a rozvíjali koordináciu jemnej motoriky a zmyslového vnímania. Cielene sme uplatňovali pohybové cvičenia, ktoré uvoľňovali svalstvo ruky, predlaktia, zápästia a prsty, napomáhali koordináciu pohybov a súčinne posilňovali schopnosť kontrolovať pohyby zrakom. Pri grafomotorických prejavoch sme sa zamerali na správnu polohu počas činnosti, sklon kresliacej plochy, svalové napätie a unaviteľnosť ruky, tlak na podložku. Pomocou motivovaných hier, pohybovo-sluchových a pohybovo-zrakových cvičení sme rozvíjali úmyselné zapamätávanie založené na vybavovaní si tvaru, plochy a farby. Pozornosť dieťaťa postupne prechádzala od nestálej a mimovoľnej ku konkrétnej a úmyselnej, podporovanej vôľovým úsilím – úhľadnosť práce, tvar znakov a symbolov, veľkosť a sklon línie čiar, schopnosť napodobňovať požadované tvary. Deti využívali rôznorodý grafický materiál – krieda, kriedový pastel, čierny a farebný tuš, ceruzky drevené (farbičky). Pokroky jednotlivých detí sme overovali prostredníctvom pracovného zošitu: Grafomotorika predškoláka „Zábavné písanie“ (M.Tašková), kde bolo možné sledovať, porovnávať, analyzovať a hodnotiť plnenie úlohy  s rôznou motiváciou a náročnosťou pokynov vzhľadom na schopnosti a rozvojové možnosti detí v pravidelnej frekvencii.  V priebehu roka sme zaznamenali postupnosť nárastu osvojených, zautomatizovaných grafomotorických zručností a spôsobilostí vzhľadom na ontogenetický vývin a zrelosť centrálnej nervovej sústavy.

V činnostiach podporujúcich samostatnosť, záujmy detí, tvorivosť, realizáciu vlastných predstáv a podporovanie talentov sme využívali a uplatňovali rôzne výtvarné a pracovné techniky spojené so strihaním, tvarovaním materiálov, modelovaním, skladaním, lepením, maľovaním a odtláčaním, zoskupovaním a zostavovaním do kompozičných celkov, v ktorom sa tvorivá práca často spájala s kolektívnou. Využívali sme papierový materiál rôznych hrúbok a vlastností, textil, zozbieraný prírodný a odpadový materiál. Pedagogické pôsobenie bolo zamerané na citlivý, vnímavý a hodnotiaci vzťah k okoliu, prírode, k predmetom dennej potreby a k výtvarnému umeniu.

V oblasti hrubej motoriky sme vychádzali z biologickej potreby dieťaťa pri uspokojovaní túžby po pohybe a dynamickej činnosti v súlade s vekom a výkonnosťou. Výhodná poloha MŠ, dostatok zelene a veľká školská záhrada umožňovali tráviť čo najviac času v prírode, uskutočňovať turistické vychádzky, zároveň otužovať detský organizmus. V areáli školskej záhrady sa realizovali pohybové hry a pohybové činnosti – preliezanie a zliezanie lezeckej steny, udržiavanie rovnováhy na pohyblivej kladine, súťažné hry v behu, skoku, hádzaní a chytaní s akrobatickými prvkami. Deti sa denne prezliekali do telocvičných úborov a osvojovali si nové pohybové schopnosti so zameraním na starostlivosť o správny rast, správne držanie tela, rozvoj vôľových vlastností a samostatnosť. V pohybových a relaxačných cvičeniach s náčiním si postupne osvojovali telocvičné názvoslovie, dokázali zaujať správne postoje a polohy podľa pokynov. V snahe poskytnúť deťom čo najviac pohybu a získať potrebné psychomotorické kompetencie sme sa zamerali na:

 • Zvýšenie pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti
 • Uspokojenie potreby detí pohybovať sa
 • Dosiahnuť posilnenie a rozvoj rôznych svalových skupín 
 • Osvojiť a zdokonaliť základné lokomočné pohyby
 • Predchádzať ochoreniu pohybového aparátu, horných a dolných dýchacích ciest, obezite
 • Podporiť rozvoj osobnosti ako celku – sebadisciplína, sebaovládanie, sebakontrola, ohľaduplnosť, orientácie o priestore, osvojovanie nových pojmov.

Pohybové činnosti sme uskutočňovali prostredníctvom hier resp. pohybových hier s využitím telovýchovného náradia a náčinia zameraných na rozvíjanie jednotlivých druhov pohybových schopností – sila, vytrvalosť, obratnosť, ohybnosť, rovnováha. 

 

Kognitívna oblasť                                                                                                                   

V tejto oblasti osobnostného rozvoja detí sme vychádzali z ich prirodzenej túžby po poznávaní nového, rozvíjali sme myšlienkové procesy prostredníctvom zážitkového učenia. Vzhľadom na formovanie elementárnych základov kľúčových kompetencií v predškolskom veku sme hlavné ciele nasmerovali na dosiahnutie školskej pripravenosti a získanie potrebných základov pre schopnosť učiť sa a vzdelávať celý život. Výber hry i jej priebeh sme museli prispôsobiť osobitostiam detí (edukačné a didaktické hry, zážitkové učenie – objavovanie, skúmanie, experimentovanie) a začleniť ich do všetkých organizačných foriem denného harmonogramu. Deti si osvojovali a rozširovali nové poznatky najmä prostredníctvom výukových programov zakúpených MŠ s využitím interaktívnej tabule (osvojovanie grafomotoriky, pozeranie náučných rozprávok a edukačných filmov o Slnečnej sústave, našej Zemi, Vianočné zvyky), prácou s počítačom na elementárnej úrovni s detským edukačným programom: „ Alík - Môj prvý šlabikár“ (spoznávanie slovenskej abecedy, doplnené obrázkami, zvukmi a žartovnými básničkami), „Čím budeme?“- najrôznejšie povolania, „Dopravná výchova“ – bezpečnostné správanie pre chodcov, „Výlety šaša Tomáša“ – rozvíjanie logického myslenia, schopnosť riešiť jednoduché problémy, rozvoj informačných kompetencií a ranných digitálnych zručností.

Hrové výukové programy zároveň napomáhali rozvoju reči a vyjadrovacích schopností, rozvíjali pamäť, myslenie, logiku a zapájali myšlienkové operácie. Deti si cvičili postreh, pozornosť, sústredenosť a predstavivosť. Porovnávali tvary, veľkosti a farby, orientovali sa v priestore a čase, všímali si vzťahy medzi predmetmi, porovnávali podľa znakov, vyhľadávali logické súvislosti, analyzovali, zovšeobecňovali, pričom si vybavovali vlastné skúsenosti a poznatky. Prostredníctvom edukačných metód sme podporovali kombináciu kolektívnych, skupinových úloh s individuálnym prístupom k jednotlivcovi s prihliadnutím na pracovné tempo a reakčný čas na spracovanie podnetov (vnútorné dispozície, vyspelosť dieťaťa). Deti s OŠD boli vzdelávané podľa vypracovaných výchovno-vzdelávacích programov prispôsobených konkrétnym potrebám. Aktuálnu úroveň poznatkového systému overovali pracovné zošity predškoláka v oblasti jazykovej výchovy, rozvoja poznania, matematických predstáv a pracovné zošity a listy 1. a 2. Medvedík Nivea pomáha deťom v príprave na školu. 

Podporovali sme výchovu a vzdelávanie aj so zameraním na vlastné ciele MŠ, environmentálnu a prosociálnu výchovu. Nadviazali sme spoluprácu so Správou CHKO – BR Poľana a zapojili sa do vzdelávacích programov pre MŠ zameraných na význam prírodného prostredia, ochranárske postoje a rozvíjanie environmentálnej inteligencie. V mesiaci október sa uskutočnila aktivita: „Spoznávame les“ – deti sa učili čo je v lese jedlé/nejedlé, rozlišovali stromy podľa listov, plodov, kôry a zahrali sa v tvorivých dielňach s opadaným lístím.

V mesiaci február aktivita: „Cesta do stredu Zeme“ – v zážitkovej forme učenia sa pokusom dozvedeli ako vybuchujú sopky, preskúmali vyhasnutú sopku Poľana (obrazová podoba, horniny), zahrali sa hru: „Útek pred lávou“.

Po úspešnom zapojení sa do edukačnej aktivity „Prečo?“ získali deti predškolského veku cenu a zúčastnili sa dňa 22.06.2016 prehliadky národnej pamiatky, zrekonštruovanej budovy elektrárne Piešťany a dvoch edukačných aktivít zameraných na environmentálnu výchovu:

 1. Malý elektrotechnik – dali do pohybu veternú turbínu, zapínali spotrebiče a zisťovali koľko energie pohltia.
 2. Záhada 4 živlov – vzdelávali sa pod holým nebom, vyskúšali si odpovede z oblasti voda, zem, vzduch a slnko, orientovali sa v prostredí hmatom a čuchom.

Deti v sezónnych aktivitách pomáhali udržiavať školskú záhradu vlastným pričinením s použitím pracovného náradia (zbierať odpadky, hrabať lístie, vetvičky stromov, sadiť a pestovať okrasné rastliny, malé stromčeky). Z metodických postupov sme využívali učenie hrou, pozorovanie a porovnávanie a metódu na podporu spolupráce – spoznávali rastliny, živočíchy, objavovali liečivé byliny, pozorovali a rozlišovali prírodné javy ovplyvnené počasím a zaznamenávali ich do kalendára počasia, striedanie ročných období, časovú postupnosť dňa, týždňa a roka. Získavali praktické návyky v starostlivosti o prírodu – učili sa triediť odpad, zbierať papier a pet fľaše s využitím na ďalšie spracovanie „zodpovednosť človeka za prostredie v ktorom žijeme.“ Pri objavovaní rastlinnej a živočíšnej ríše uplatňovali základy tvorivého a kritického myslenia – prejavili postoje, vyslovovali úsudky, hodnotili vnímané, nachádzali za pomoci učiteľky odpovede a riešenia.

Pri získavaní učebných a komunikatívnych kompetencií sme viedli deti aj k samostatnému zhromažďovaniu informácií z detských kníh a časopisov, encyklopédií, výstav, návštev a exkurzií (výstava parožia a trofejí, návštevy Ms knižnice, I.ZŠ Hriňová, ZUŠ Hriňová, Ms tržnice, nákupného centra Tesco), prostredníctvom informačno-komunikačných technológií a rôznych médií. V encyklopédiách objavovali rozmanitosť sveta, predstavy o Zemi, Slnku, Mesiaci a hviezdach. Učili sa orientovať v knihách podľa obalu knihy, ilustrácií, obrázkov, písmen abecedy (veľké tlačené) a číslic, čítať obrázkové príbehy a písať obrázkové listy.

V prirodzených situáciách a rôznych aktivitách počas dňa sme systematicky rozvíjali jazyk, reč a pozitívny sociálny postoj ku komunikácii. Uplatňovali sme individuálny prístup z hľadiska osvojovania si jazyka a reči, rozširovanie aktívnej slovnej zásoby. V rannom kruhu prostredníctvom jednoduchých otázok sme zapájali všetky deti do krátkych výpovedí o svojich aktuálnych zážitkoch, pocitoch. Veľmi dobre sa osvedčilo prepájanie pohybu a reči  prostredníctvom cvičenia s riekankami, krátkymi literárnymi útvarmi, s hudobno-pohybovými hrami.

Počas edukačných aktivit sme rozvíjali jazyk, reč a komunikáciu v rôznom kontexte vzhľadom na konkrétny obsah výchovy a vzdelávania – obsahovú stránku reči, rozlišovaciu schopnosť sluchu, hláskovú diferenciáciu spojenú s analyticko-syntetickými činnosťami, rozvíjanie rečového prejavu a produkciu slov, rozvíjanie fonematického sluchu a posilnenie pamäte, gramatickú stránku jazykového prejavu. Dosiahnutý stupeň vývinu reči sme pravidelne zisťovali, zaznamenávali a hodnotili, určovali ďalšie napredujúce postupy. 

 

2a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania

Najmä poloha materskej školy vyhovuje rodičom a uspokojuje potreby detí - kľudné, tiché, prostredie mimo dopravného ruchu , obklopené rodinnými domami, záhradami, blízkou prírodou, vodným tokom scenériou neďalekých kopcov končiacich lesom, ktoré poskytujú deťom bezprostredný styk s prírodou. Vychádzky s pozorovaním, objavovaním, experimentovaním, zážitkovým učením a zbieraním prírodného materiálu.

Denný poriadok MŠ zabezpečuje vyvážené striedanie hry a učenia s pevne stanoveným časom činnosti zabezpečujúcich životosprávu. Deti v ňom majú priestor pre aktívne hrové záujmy a potreby, osobné momentálne dispozície a situačné rozhodovanie či angažovanie sa.                       

Počas dňa sa realizujú pohybové a relaxačné cvičenia, edukačné aktivity s telovýchovným zameraním( až 2x týždenne, denne trávia deti pobyt na čerstvom vzduchu v školskej záhrade , v blízkom okolí MŠ v dĺžke 1,5 hod.) Pre pobyt na vychádzkach a v dopravných situáciach sme zabezpečili pre deti reflexné vesty. Preventívno-výchovné programy rozpracované v ŠKVP ( Plán výchovy k ľudským právam, národný program prevencie obezity ,národný program duševného zdravia)smerovali svojimi rôznorodými aktivitami k podporovaniu pohybu, radosti detí a vnútornej pohody. Pitný režim zabezpečuje ŠJ, no najmä voľná dostupnosť deťom (sebaobsluhu zo stabilných zdrojov)

2b) Voľnočasové aktivity

V školskom roku 2015/2016 v popoludňajších hodinách prebiehal krúžok  anglického jazyka, ktorý navštevovali deti predškolského veku z III. a IV. triedy v počte 22. Zabezpečovalo ho  Súkromné centrum voľného času Majáčik Detva. Vyučujúca Mgr. Jozefína Babicová, učiteľka II. ZŠ Hriňová. Stretnutia boli organizované 1x týždenne, ktoré trvali 45 minút. V júni deti prezentovali svoje vedomosti na otvorenej hodine  pre rodičov.

V rámci environmentálnej výchovy a potreby chrániť životné prostredie, neznečisťovať ho odpadom sme už štvrtý rok pokračovali v projekte " Márius Pedersen" pre zber plastov a papiera. Podarilo sa nám zapojiť rodičov, deti a zamestnancov. V prvom polroku sme získali 3. miesto, odmenu 30€ v kategórii najviac vyzbieraných plastov na jedno dieťa. V druhom polroku to bolo 4. miesto, odmena 20 € v kategórii najviac vyzbieraných plastov na jedno dieťa. Vyplatili nám aj finančné čiastky za hodnotu vyzbieraného odpadu v výške 132,04 €.

2c) Spolupráca školy s rodičmi.

Škola poskytuje osvetu v oblasti pedagogickej (školská spôsobilosť, sociálno-patologické javy) a zdravotnej (stomatologická hygiena, chrípková prevencia, a pod.), niekedy prostredníctvom prednášok s odborníkmi, odborných článkov, informačných oznamov, letákov - často zverejňovaním na nástenkách. Sprostredkovali sme rodičom spoluprácu s centrami poradenstva a prevencie najme na osvojenie školskej zrelosti, eliminovanie logopedických porúch. Na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa sme realizovali odbornú činnosť priamo v MŠ. Aj v tomto školskom roku bolo na základe veľkého záujmu zrealizované skríningové vyšetrenie zraku. Rodičia sa podieľali na zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu pri akciách Mikuláš, Karneval, Deň matiek, MDD - formou občerstvenia, odmien a rôzneho propagačného materiálu. Pán Belej zabezpečoval v druhej triede údržbu IKT a inej techniky a pomôcok, prispievali zbieraním odpadového materiálu vhodného na výtvarné a pracovné využitie, podieľali sa na zbere plastov a papiera. Aktívne sa zúčastňovali celoškolského a triednych ZRŠ.

2d) Vzájomné vzťahy medzi školou , deťmi a inými

 1.   Spolupráca s CPPAP A PhDr. Gajdošechovou- depistáž predškolákov
 2.   Spolupráca s CŠPPaP a PaeDr. Hanusková deti s NKS
 3.   Spolupráca s mestskou knižnicou, vypožičiavanie kníh, mesiac kníh
 4.   Spolupráca s ZŠ - návšteva ukážkovej hodiny v prvom ročníku
 5.   Spolupráca so ZUŠ" Deň otvorených dverí", účasť na muzikáloch
 6.   Spolupráca s lesným združením "Lesná pedagogika" výstava trofejí a parožia
 7.   Individuálny program výchovy a vzdelávania
 8.   Spolupráca s Ambulanciou klinickej logopédie v Detve - odborné poradenstvo pre   

  rodičov a deti

 1.   Spolupráca s MsKS Hriňová - realizovanie výstav, expozícií, predstavení pre detí

10.  Spolupráca  s Mestskou knižnicou Hriňová- oceňujeme zodpovednosť a prístup pri  

 spoločenských stretnutiach za účasti rodičov v rámci tematického zamerania na     

 podporu aktívneho počúvania a rozvíjania komunikačných schopností .

11.  Spolupráca s mestom Hriňová - prezentácie detí, vianočné koledy a tradície,     

príprava a čerpanie rozpočtu , oprava , údržba, zabezpečovanie vybavenia školy, príprava projektov ,kopírovanie tlačív a pracovných listov

12. Spolupráca s Informačným centrom v Hriňovej- kultúra, prostredie, ľudovo-     umelecké výrobky, remeslá, história mesta

13.  Spolupráca s CVČ Majáčik v Detve – vedenie krúžku anglického jazyka

2e) Hodnotenie IMZ v školskom roku 2015/2016

V školskom roku 2015/2016 sme sa zamerali na skvalitnenie nášho edukačného procesu v Materskej škole prostredníctvom inovatívnych metód. Náš výchovno – vzdelávací proces sme obohacovali čerpaním s web stránok „ Zvedavé Slniečka“, „ ABC“, „ Materská škola“. Oboznámili sme sa so zmenami a aktualizáciou školského zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní. Pani učiteľky sa aktívne zapojili do kontinuálneho vzdelávania  „ Práca s digitálnymi technológiami“. Prihlásili sme sa do projektu „ Digiškola“ za účelom vypracovania školských vzdelávacích programov podľa inovovaného Školského vzdelávacieho programu. V rámci projektu „ Digiškola“, ktorý sme celý školský rok aktualizovali sme si vypracovali podklady k zhotoveniu školského vzdelávacieho programu    „ Jarabinka“.

Získali sme podnetné informácie zo vzdelávaní od pani učiteliek s programami:

SART BOARD – tvorba metodických materiálov

MOVIE MAKER – výroba videí

Samoštúdium a sledovanie aktuálnych informácií  Štátneho pedagogického ústavu. Významne prispeli aktualizáciám tvorby nášho školského vzdelávacieho programu „ Jarabinka“. Edukačné materiály z Metodicko – pedagogického centra sprostredkované na jednotlivých metodických združeniach. Prispeli k skvalitneniu našej  výchovno – vzdelávacej činnosti s deťmi. Analýza hodnotenia práce Interného metodického združenia v školskom roku 2015/2016 nám priniesla pozitívne výsledky, ale aj návrhy na ďalšie skvalitnenie pedagogickej činnosti.

1.3 Organizácia výchovy a vzdelávania

Výchovu a vzdelávanie sme realizovali najprirodzenejšou činnosťou detí v predškolskom veku- HROU. Nové informácie deti získavali  prostredníctvom hier zameraných na množstvo poznatkov, podnetov a skúsenostíHry obohatené  o citové a sociálne podnety sprostredkovali prísun vnemov, pocitov, impulzov a pretvoriť ich na vedomosti. Využívali sme modelové situácie, spontánnosť, tvorivosť a symbolickosť, ako aj veľmi dôležitý výber motívu. V edukačnom systéme sme prostredníctvom hry zaradili dieťa do detskej skupiny v ktorej sa upevňovali spoločenské vzťahy , pocit súdržnosti a rozvíjali sa  vlastnosti  potrebné pre kolektívny život. Za predpokladu, že hra je najprínosnejším spôsobom učenia a dokáže splniť edukačný zámer realizovali sme edukačné hry so skupinou detí, s celým kolektívom , s jednotlivcami. Vopred premyslený pedagogický zámer formou hry umožnil dieťaťu učiť sa prirodzeným, uvoľneným spôsobom .Aby sme lepšie poznali osobnostné  predpoklady dieťaťa na učenie, vyhodnocovali sme priebežne pokroky detí, pomocou spätnej väzby upravili úlohy a motivovali dieťa k náročnejším úlohám. Na dosiahnutie edukačného efektu sme hry navzájom kombinovali, aby cieľové edukačné pôsobenie jednej hry dopĺňalo s cieľovým pôsobením ostatných hier. Podnety a námety k edukačným hrám  a činnostiach sme čerpali z materiálov : M. Podhájecké : Edukačnými hrami spoznávame svet,                               G. a M. Přikrylovy:  Barevné  komíniky, PhDr. V.Hajdúková, PhDR. PeaDr. Anna Surová Čulíková, Ing. Katarína Kolechová : Dieťa a jeho svet (RAABE)

Výber pomôcok a hračiek k hre sme volili tak, aby podporovali kooperatívnu hru, rozvíjali detskú predstavivosť, umožňovali  realizovať vlastné nápady, riešiť problémy, rozvíjať jemnú motoriku a celkový fyzický vývin. Aby sa v nich učili deti plánovať, tvoriť pravidlá, striedať sa, spolupracovať, seba vyjadrovať  prostredníctvom výtvarného, hudobného, či dramatického prejavu.

1.4 Plán výchovno-vzdelávacej činnosti

Vychádzajúc zo skutočnosti, že plány VVČ sú pedagogickou dokumentáciou v MŠ a odrážajú odborné kompetencie učiteľky a jej pedagogickú tvorivosť, prispôsobili sme ich vonkajších a vnútorným podmienkam školy- prevádzke, organizácii dňa, vnútornému poriadku, prírodnému a sociálnemu prostrediu, lokalite. Už s predchádzajúcej praxe sa nám osvedčili tematické triedne plány motivované konkrétnou témou s cieľavedomou, zodpovednou a systematickou, najmä  slobodne plánovanou  ponukou činností, aktivít a edukačných hier. Pri výbere  konkrétnych hrových činností sme zosúladili vhodný výber materiálnych didaktických prostriedkov s výberom spôsobu realizácie činností. Vychádzali sme najmä z toho, čo deti poznajú, čo ich zaujíma a čo ich chceme naučiť. Poskytli sme im priestor na skúmanie, objavovanie, experimentovanie. Takto naplánované činnosti a hry uspokojovali túžbu detí poznaní, po získavaní nových poznatkov, vždy rešpektujúc dieťa , jeho možnosti, schopnosti a spôsobilosti. Pri plánovaní obsahových štandardov si učiteľka stanovila rámcový obsah zo štyroch tematických okruhov:   JA SOM, ĽUDIA, PRÍRODA, KULTÚRA, výkonové štandardy, ako konkrétne ciele požiadavky , volila z troch vzdelávacích oblastí rozvoja osobnosti: perceptuálno-motorickej, kognitívnej a sociálno-emocionálnej v súlade s požiadavkou čo dieťa zvláda a čo dieťa môže zvládnuť. Využili sme všetko, čo vieme o svojich deťoch v prospech každodennej práci s nimi        

 

 

1.5 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

V materskej škole je hodnotenie dieťaťa realizované prostredníctvom pedagogickej diagnostiky dieťaťa. Celkový vývin dieťaťa je priebežne sledovaný a zaznamenávaný v diagnostickom hárku 2-3 krát ročne (podľa dohody). Dieťa je hodnotené vzhľadom k jeho osobe a nie k porovnávaniu s inými deťmi. Pedagóg má pracovať s dieťaťom tak, aby  optimálne podporoval jeho rozvoj a prispôsobil vzdelávanie jeho individuálnym vzdelávacím potrebám a možnostiam, musí dieťa poznať a porozumieť mu.

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov detí v škole je poskytnúť dieťaťu a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako dieťa zvládlo danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

Cieľom je zhodnotiť vedomosti so zručnosťami a spôsobilosťami.

Metódy a prostriedky hodnotenia detí:

 1. Metóda verbálnych výpovedí dieťaťa s analytickým zámerom – cieľom je získať prehľad o úrovni vedomostí dieťaťa, rozumových operácií a schopností aplikácie myšlienkových operácií, detských prekonceptoch, výslovností a reči dieťaťa.
 2. Metóda grafického vyjadrenia – zameraná na uskutočnenie diagnostiky grafomotoriky dieťaťa, znázornenia matematickej a priestorovej predstavivosti, na analýzu poznatkov a porozumenia inštrukciám, výkonom so zameraním na predgrafické zručnosti.
 3. Metóda kreativity a umeleckého vyjadrenia – zameraná na analýzu obsahu skrytej výpovede o prežívaní dieťaťa, diagnostika výtvarného nadania.
 4. Metóda telovýchovných a pohybových zručností – zameraná na to ako je vyvinutá hrubá a jemná motorika, koordinácia pohybov a zmyslových receptorov, pohybové nadanie.
 5. Metóda pracovnej zručnosti a pohotovosti v práci s materiálom – zameraná na koordináciu pohybov rúk a zmyslových orgánov, vzťah k pracovným činnostiam, sebadisciplíne, porozumeniu inštrukciám, výtvarné nadanie.
 6. Pozorovanie dieťaťa – má za cieľ poznávať schopnosti dieťaťa, osobnostné vlastnosti, psychické stavy, sociálne vzťahy, ostatné prejavy, ktoré dieťa charakterizujú ako osobnosť.
 7. Pozorovanie triedy ako sociálnej skupiny – má za cieľ poznávať verbálne kontakty detí medzi sebou, k učiteľke, pohyb všetkých detí po triede, sociálne postavenie jednotlivcov v rámci skupiny.
 8. Sociometrické metódy – zamerané na zisťovanie sociálnych vzťahov.
 9. Rozhovory s dieťaťom alebo skupinou detí – môže byť individuálny, skupinový, voľný, riadený, kombinovaný, diagnostický.
 10. Rozhovory s rodičmi a konzultácie s odborníkmi
 11. Anamnéza – fakty a informácie o predošlom vývine dieťaťa.
 12. Dotazník – formou získavania údajov od rodičov detí (údaje o rodine, domáce prostredie a jeho podmienky rozvoja, anamnestické údaje o dieťati, postoje a názory rodičov...)
 13. Rozbor procesu učenia – využitie didaktických hier a testov.
 14. Štúdium pedagogickej dokumentácie
 15. Analýza vlastnej pedagogickej aktivity
 16. Portfóliá
 17. Pozorovacie hárky
 18. Hodnotenie
 19. Sebahodnotenie

 

1.6. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

 

Hodnotenie zamestnancov prebieha na základe:

 • pozorovania,
 • hospitácie,
 • ankety,
 • rozhovoru,
 • dotazníka,
 • diskusie,
 • výsledkov detí, ktoré učiteľka dosiahne vo výchovno-vzdelávacom procese,
 • sledovania pokroku detí,
 • hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti,
 • hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy,
 • vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a otvorené hodiny)
 • hodnotenia učiteľov deťmi a rodičmi.

V závere školského roka prebieha hodnotenie pedagogických zamestnancov školy priamym nadriadeným podľa hodnotiacich hárkov, ktoré zohľadňujú dva pohľady: sebahodnotenie zamestnanca a hodnotenie zamestnanca nadriadeným.

1.7 Návrhy na aktualizáciu ŠKVP na školský rok 2016/2017

 1. Navštevovať mestskú knižnicu- zúčastňovať sa projektov na rozvíjanie predčitateľskej  gramotnosti
 2. Uskutočniť 5. ročník "Športovou cestičkou ku zdraviu"
 3. Otužovať deti v jednotlivých ročných obdobiach , uskutočňovať  turistické vychádzky- usporiadať výlet na Košútku
 4. Priblížiť deťom ľudové tradície Podpoľania (vianočné koledovanie, chodenie s Luciou, stavanie a váľanie mája, fašiangy)
 5. Starať sa o životné prostredie v našom okolí, čistenie potoka a studničky
 6. Aktívne sa zapájať do výtvarných , speváckych súťaží, rozlúčka s materskou školou
 7. Zapojiť sa do projektu  Medvedík Nivea
 8. Umiestniť v triede piktogramy zamerané na práva a povinnosti deti, prosociálne správania a empatiu.
 9. Plánovať tematické dni:

                   25.09 2016 Svetový deň mlieka v školách

                  13.10.2016 Deň starých rodičov

                  06.12.2016 Sviatok sv. Mikuláša, patrón detí

                  14.02.2017 Valentín

                  22.03.2017 Svetový deň vody

                  07.04.2017 Svetový deň zdravia

                  22.04 2017 Deň Zeme

                  10.05. 2017 Svetový deň pohybu ku zdraviu

                  12.05.2017 Deň matiek

                  01.06.2017 Medzinárodný deň detí

                  15.06.2017 Deň otcov

                  18.06.2017 Medzinárodný deň piknikov

 

 1. Krúžok anglického jazyka