Školský poriadok

 

Školský poriadok je vypracovaný podľa Zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), Vyhlášky 306/2008 o materskej škole a Pracovného poriadku pre výchovných a ostatných zamestnancov v pôsobnosti Mesta Hriňová s prihliadnutím na špecifické podmienky školy.

školský poriadok 2016-2017.pdf (500418)