JARABINKA

 

Dňa 6. júla 2016 schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu nový Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie vypracoval Štátny pedagogický ústav s platnosťou

od 1. septembra 2016.

Každá materská škola bola povinná v súlade so Štátnym vzdelávacím programom vypracovať nový Školský vzdelávací program.

Vzájomnou spoluprácou všetkých učiteliek a p. riaditeľky sme vypracovali  Školský vzdelávací program s názvom „Jarabinka“, ktorý sme si ponechali a nesie názov podľa miestnej lokality, v ktorej sa budova materskej školy nachádza ( Jarabová ) a prispôsobili sme ho nášmu zámeru.

 

Školský vzdelávací program „Jarabinka" vychádza z požiadaviek  inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ,

pričom v ňom boli zohľadnené princípy a ciele výchovy a vzdelávania v zmysle

Školského zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Obsah vzdelávania v materskej škole sa vymedzuje v nasledujúcich vzdelávacích oblastiach:

  • Jazyk a komunikácia
  • Matematika a práca s informáciami
  • Človek a príroda
  • Človek a spoločnosť
  • Človek a svet práce
  • Umenie a kultúra
  • Zdravia a pohyb

Vzdelávacie oblasti sú rozpracované do  10 obsahových celkov, pričom každý z nich je tvorený 2 témami /Témy sú rozpísané po rozkliknutí na ďalšej stránke/.

 

ŠKVP „Jarabinka" rešpektuje dané priestorové a aktuálne personálne a materiálno-technické podmienky našej materskej školy. Pri jeho tvorbe boli uplatnené predstavy spojené so skúsenosťami všetkých učiteliek, ako čo najefektívnejšie zrealizovať požiadavky ŠkVP do konkrétnej podoby.

    

Vlastné zameranie materskej školy

                Naša materská škola sa nachádza v tichej lokalite mesta Hriňová, ktorá sa nazýva Jarabová. Táto oblasť je na okraji mesta obklopená okolitou prírodou, lúkami, potokom a v blízkosti sa nachádza les. Súčasťou našej materskej školy  je veľký školský dvor, na ktorom sú vybudované dve veľké pieskoviská a nachádza sa tu množstvo herných prvkov pre deti. Na pohybové aktivity využívame pohyblivú kladinu a lezeckú stenu, domček so šmýkačkou, drevenú hojdačku s rebrinami. Dvor a športové prvky využívame aj pri realizácii športovej akcie "Športovou cestičkou ku zdraviu". Deti si môžu oddýchnuť na drevených lavičkách a zahrať sa v záhradných domčekoch. Vysadili sme množstvo ovocných drevín a vybudovali sme skalku na realizáciu enviromentálnych aktivít a vytváranie pozitívnych postojov k prírode.

                Pracujeme podľa vlastného školského vzdelávacieho programu "Jarabinka". Naše zariadenie sa osobitne zameriava na zdravý životný štýl, aktívny vzťah k životnému prostrediu, environmentálne aktivity, na kooperatívny a prosociálny štýl vyučovania.

                Zameranie školy úzko súvisí s prekrásnym okolitým prírodným prostredím, vlastným školským dvorom a záhradou. Riadime sa mottom " Príroda je našou materskou školou ".Prostredníctvom environmentálnej výchovy umožňujeme deťom, aby pochopili a uvedomili si dôležitosť prírody pre zdravie človeka.

Nadštandardnými aktivitami ( enviromentálne projekty, spoluprácou s Poľovníckym združením CHKO Poľana - Výstava lesných trofejí, lesná pedagogika prostredníctvom skúsených lektorov ) prehlbujeme v deťoch lásku k prírode, vedieme ich k ochrane prírody. Celoročne s deťmi zbierame plasty a papier, spolupracujeme s firmou Marius Pederssen, čistíme okolie materskej školy a vynášame odpadky na zberný dvor mesta.

Prostredníctvom návštevy Mestskej knižnice rozvíjame materinský jazyk, predčitateľskú gramotnosť detí. Oboznamujeme sa s cudzím jazykom na hodinách anglického jazyka nezávislej organizácie "Majáčik". Ponúkame individuálny prístup k deťom v oblasti výtvarnej, dramatickej a hudobnej výchovy, zapájame sa do rôznych výtvarných súťaží, o ktorých získavame informácie prostredníctvom internetových portálov. Do našej materskej školy pozývame bábkové divadlá, organizujeme výchovné koncerty. Úzko spolupracujeme s MsKS Hriňová, TIC Hriňová ( vštepujeme deťom vzťah k ľudovým tradíciám a zvykom našich predkov). Prosociálny výchovný štýl sa javí ako ideálna cesta na dodržiavanie pravidiel smerujúcich k porozumeniu a priateľstvu, realizujeme adaptačný program na uľahčenie vstupu nových detí do kolektívu      ( ranný kruh, prosociálne hry a aktivity).